תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה הר"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:38 7:28 6:15 תקיעה: 9:40~

6:00 ואח"כ תשליך


פיוטים 6:18
ב' דר"ה מורה מורינו הרב שליט"א

7:26

מה טובו

6:15 תקיעה: 10:00~ 6:10 7:27 פיוטים לא לפני: 7:28 7:27
צום גדליה8:52 6:05 #7:13
מוצאי צום: 7:16

וילך שובה

ה"ר אריה קאהן 6:21 7:16 7:50 8:52 5:56 7:32 יוצר אופן זולת 6:11 7:22

יום כיפור

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 1:30

כל נדרי:

6:26

ערבית:

7:16

אדון עולם:

6:40

המלך:

7:20

קריאת התורה:

11:30

מוסף:

12:25

מנחה:

3:35

נעילה:

5:35

7:15 פיוטים וסליחות 6:06 7:16

האזינו

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

6:12 7:07 7:55 8:53 5:47 7:22
6:02 7:12
א' דסוכות הבה"ח צבי שטיגליץ נ"י 6:19

מה טובו

7:04

7:55 8:54 6:19 7:10 יוצר אופן זולת קרובות 5:59 7:10

חוהמ"ס
7:50 8:54 6:10 אחרי השיעור

שקיעה 6:36 - 6:32

שבת חוהמ"ס

הר"ר אלי ישראל בלוך נ"י 6:03 6:58 7:55 8:55 5:38 7:13 יוצר זולת 5:53 7:03

הושענא רבה
7:45 8:55 6:10שמחת תורה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:10

מה טובו

6:55

7:30 חצות: 12:29 5:35 ואח"כ הקפות 7:00 יוצר אופן זולת גשם 5:50 7:00

בראשית מברכים


6:04 6:59 7:55 8:56 5:29 7:04 יוצר אופן זולת 5:44 6:54

# ראוי לקרוא שוב קריאת שמע