תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:12 7:02 6:15 תקיעה: 9:40~

5:35 ואח"כ תשליך


פיוטים 5:52
ב' דר"ה ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

7:00

מה טובו

6:15 תקיעה:10:00~ 5:45 7:01 פיוטים לא לפני:7:02 7:01
צום גדליה8:56 5:40 6:48
מוצאי צום:6:50

וילך שובה

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 5:55 6:50 7:55 8:57 5:30 7:06 יוצר אופן זולת 5:45 6:56
יום כפור ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 1:30

כל נדרי:

6:00

ערבית:

6:50

אדון עולם:

6:20

המלך:

7:00

קריאת התורה:

11:10

מוסף:

12:05

מנחה:

3:10

נעילה:

5:10

שמות:

6:50

פיוטים וסליחות 5:40 6:51
האזינו מורה מורינו הרב שליט"א 5:47 6:42 8:00 8:57 5:22 6:57 5:37 6:47
א' דסוכות ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 5:54

6:39

מה טובו

7:55 8:57 5:54 6:45 יוצר אופן זולת קרובות 5:34 6:45
חוהמ"ס


7:50 8:58-8:57 5:50 אחרי השיעור

שקיעה:

6:12-6:09

שבת חוהמ"ס ה"ר מרדכי פרלמאן נ"י 5:39 6:34 7:55 8:58 5:14 6:49 יוצר זולת 5:29 6:39
הושענא רבה


7:45 8:59 5:46


שמחת תורה מורינו הרב דן אייסן שליט"א 5:46

6:31

מה טובו

7:30

חצות:

12:24

5:10

ואח"כ הקפות

6:37 יוצר אופן זולת גשם 5:26 6:37
בראשית מברכים
5:41 6:36 8:05 9:00 5:06 6:42 5:21 6:32
נח
4:35 5:30 7:05 8:03 4:00 5:36 4:15 5:26