נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י  7:07 8:02 7:40 8:41 5:55 8:35 אהבה, זולת, ממורבוך 6:57 8:11

תשעה באב

    8:35 7:00 8:42 6:40 7:55 קרובות, קינות

שקיעה:

7:36

מוצאי צום:

7:59

ואתחנן נחמו

ה"ר משה המבורגר נ"י 7:00 7:55 7:40 8:44 6:35 8:14 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:50 8:04

עקב מברכים

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 6:53 7:48 7:50 8:46 6:28 8:05   6:43 7:55

ראה ר"ח

ה"ר שמואל מייברג נ"י  

6:45

7:40

7:45

8:48

6:20

7:57

יוצר אופן זולת 

6:35

7:47

שופטים

ה"ר דוד יצחק פקטר

 

6:36 7:31 7:55 8:50 6:11 7:48   6:26 7:38

כי תצא

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 

לע"נ שרה צביה בת שמואל דוד

6:27 7:22 7:55 8:51 6:02 7:38   6:17 7:28

כי תבוא

ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:18 7:13 7:55 8:52 5:53 7:29   6:08 7:19

נצבים

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:09 7:04 7:55 8:53 5:44 7:20   5:59 7:10
א' דר"ה

ה"ר שלמה גליס נ"י

6:16 7:06 6:15  תקיעה:

9:40~

5:35 ואח"כ תשליך 

  פיוטים 5:56  
ב' דר"ה ה"ר בנימין עזריה נ"י   

7:05

מה טובו

6:15

תקיעה:

10:00~

5:45 7:06 פיוטים   7:06
צום גדליה           5:40 6:52     מוצאי צום:
6:55