פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:16 7:06 6:15  תקיעה:

9:40~

5:35 ואח"כ תשליך 

  פיוטים 5:56  
ב' דר"ה ה"ר בנימין עזריה נ"י   

7:05

מה טובו

6:15

תקיעה:

10:00~

5:45 7:06 פיוטים   7:06
צום גדליה           5:40 6:52     מוצאי צום:
6:55

וילך שובה

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 6:00 6:55 7:55 8:55 5:35 7:10 יוצר אופן זולת 5:50 7:00

יום כפור

ה"ר אהרן מושקט נ"י 1:30

כל נדרי:

6:05

ערבית:

6:55

אדון עולם:

6:20

המלך:

7:05

קריאת התורה:

11:15

מוסף:

12:10

מנחה:

3:15

נעילה:

5:15

שמות:

6:55

פיוטים וסליחות 5:45 6:55

האזינו

מורה מורינו הרב שליט"א 5:51 6:46 8:00 8:56 5:26 7:02   5:41 6:52

א' דסוכות

הבה"ח דן פרידמן נ"י 5:59

6:44

מה טובו

7:55 8:56 5:59 6:49 יוצר אופן זולת קרובות 5:39 6:49

חוהמ"ס

 

    7:50 8:57 5:55 אחרי השיעור    שקיעה: 6:16 - 6:12  

שבת חוהמ"ס

ה"ר משה אייסן נ"י 5:43 6:39 7:55 8:58 5:18 6:54 יוצר זולת 5:33 6:44
הושענא רבה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

  6:54  7:45 8:58 5:50        

שמחת תורה

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:50

6:35

מה טובו

7:30 חצות: 12:30  5:10 ואח"כ הקפות 6:41 יוצר אופן זולת גשם 5:30 6:41

בראשית

  5:45 6:40 8:00 8:59 5:10 6:46  יוצר אופן זולת 5:25 6:36