פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 

4:31

5:26

7:40

8:36

4:06

5:46

 

4:21

5:36

וארא מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 4:47  5:42 7:40 8:37  4:12 5:51   4:27 5:41

בא

ה"ר אהרן מושקט נ"י  4:53  5:48 7:40 8:36  4:18 5:57   4:33 5:47

בשלח שירה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י  4:59 5:54 7:40  8:35 4:24 6:03   4:39 5:53
יתרו

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

 5:06 6:01  7:35 8:33  4:31 6:09    4:46 5:59

משפטים שקלים מברכים

הבה"ח שלמה פרידמן נ"י  5:12 6:07  7:30 8:30  4:37 6:15 יוצר זולת קרובות מוסף  4:52 6:05

תרומה

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:17 6:12  7:25 8:26  4:42 6:20 יוצר  4:57 6:10

תצוה זכור

מורינו הרב אייסן שליט"א   5:23 6:18 7:20 8:21 4:48  6:25  יוצר זולת קרובות 5:03 6:15

תענית אסתר

      7:00 8:20 5:00   6:04 סליחות   מוצאי צום: 6:07

פורים דמוקפין

מורינו הרב אייסן שליט"א    6:15 7:00 8:19 1:30   קרובות    
כי תשא פרה החבר הרב יוסף הלברשטט נ"י 5:28 6:23  7:15 8:16 4:53  6:30 יוצר זולת קרובות  5:08 6:20

ויקהל פקודי החודש מברכים 

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:33 6:28 7:10 8:11 4:58  6:35 יוצר זולת קרובות מוסף 5:13 6:25

ויקרא

  6:27 7:22  8:05 9:05 5:12 7:40 יוצר 6:17 7:30