שיעורי מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט״א
הדפסה דוא

בלחיצה על הקישוריות דלהלן ניתן לקרוא את שיעורי מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א.

כדי לקבל את השיעורים בדואר אלקטרוני, נא לשלוח בקשה ל  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .

תשע"ט ויגש (האם מצות כיבוד הורים חלה גם על נכדים לגבי הסבים)
תשע"ח דברים (דין הבדלה לחולה וקטן במוצ"ש שחל בו ט' באב, דיני צום ט' באב שחל ביום ראשון, ובגדר דין תענית שנדחית)
תשע"ח מטות מסעי (האם יש דיני "שבוע שחל בו ט' באב", כאשר ט' באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, והנפ"מ למנהג אשכנז)
תשע"ח שמיני, אסרו חג (אכילת חמץ או קטניות בשבת זו בארץ ישראל)
תשע"ח תרומה (דין סעודת פורים כשפורים חל ביום ששי)
תשע"ח יתרו (לאיזה תאריך מונים את מנין השנים)
תשע"ח בא (ביאור המדרש שהתורה היתה צריכה להתחיל ב"החודש הזה לכם")
תשע"ח וארא (שיעור הטעימה מכוס של קידוש ומד' כוסות)
תשע"ח מקץ - חנוכה (דין הדלקת נרות חנוכה כשהבעל איננו נמצא בבית בצאת הכוכבים או בשקיעה)
תשע"ז נצבים וילך (דיני עירוב תבשילין)
תשע"ז כי תצא (הוראה קן צפור, האם מחויב לקיים מצות שלוח הקן)
תשע"ז ראה (בביאור דברי הרמב"ם שמצוה לדעת את סימני הבהמות המותרים, ובענין הנידון האם צריך לבדוק את הדגים "דג דג")
תשע"ז דברים (בביאור הכתוב שהארץ אבדה על שלא ברכו בתורה תחילה)
תשע"ז בלק (עיונים בפרשת בלק)
תשע"ז חקת (ברכת שהחינו בלידת בת או נכד)
תשע"ז קרח (תרומות ומעשרות בזמן הזה)
תשע"ז בהעלותך (בענין נרות המנורה, ובענין זכירת מעשה מרים)
תשע"ז במדבר (בגדרי האיסור לגעת בכתבי הקודש בידיו)
תשע"ז בהר בחקתי (הערות בדיני ועניני איסור אונאת דברים)
תשע"ז אמור (האם האבות נחשבו "בני ישראל" או "בני נח", ודין גר שלא יכול למול)
תשע"ז אחרי קדושים (קידוש/הבדלה וספירת העומר, איזה מהם קודם)
תשע"ז ויקהל פקודי (בדיני בדיקת חמץ ע"י שליח)
תשע"ז כי תשא (בדין פדיון הבן לבכור גדול, האם המצוה על אביו או עליו)
תשע"ז בא (צירוף אוכל משבעת המינים ומאכלים אחרים לברכה אחרונה)
תשע"ז וארא (ברכת מעין שלש כשאוכל מפירות חו"ל ופירות הארץ)
תשע"ז שמות (האם מותר להדליק לנרות שבת יותר משני נרות)
תשע"ז ויחי (בענין פטירתם של צדיקים, והאם אבילות יום ראשון הוא מהתורה)
תשע"ז וישלח וישב (האם יש חשש ריבית בהשקעה בקופות גמל וכדומה)
תשע"ז ויצא (מעלת יעקב אבינו ומדת האמת; בדיני השבת אבידה)
תשע"ו נצבים (דיני אמירת סליחות)
תשע"ו כי תצא (בגדרי מצות "נקי יהיה וכו' ושמח")
תשע"ו ראה שופטים (בדין מאה ברכות)
תשע"ו ואתחנן עקב (בענין שיעור "כזית")
תשע"ו מסעי (הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת, ובדין צום שנדחה)
תשע"ו מטות (נדרים ושבועות - מה חמור ממה, ובדין שבועה לקיים את המצוה)
תשע"ו פנחס (בגודל מעלת השלום)
תשע"ו שלח, חלק האגדה (במעלת הנסכים, ושייכותם לארץ ישראל)
תשע"ו בהעלותך (בדין תיקון ברכה לאחר זמן התלמוד)
תשע"ו בחוקותי (בדין אין קידוש אלא במקום סעודה)
תשע"ו בהר (הפרשת תרומות ומעשרות מפירות שחנטו בשנה השמינית קודם ט"ו בשבט)
תשע"ו אמור (טומאת כהנים במקום כבוד הבריות, והאם מותר לכהן קטן להטמא לקרוביו)
תשע"ו קדושים (ביאור מצוות קדושים תהיו, והאם יש איסור כתובת קעקע ב'איפור קבוע')
תשע"ו מצורע - שבת הגדול (דין ד' כוסות מיין שביעית)
תשע"ו שמיני (בטעם המנהג להניח פתיתים בבדיקת חמץ, ובטעם שמברכים 'על ביעור חמץ')
תשע"ו ויקרא (דיני פורים שחל בערב שבת, ומילי דאגדתא לשבת זכור)
תשע"ו פקודי (האם נשים חייבות בתפילת מוסף)
תשע"ו תצוה (דין בדיקת המזוזות, והמנהג לבדקם בחודש העיבור)
תשע"ו תרומה (בענין משנכנס אדר מרבין בשמחה, והאם זה נוהג גם באדר ראשון)
תשע"ו יתרו (האם מצות כיבוד אב ואם היא מצוה בין אדם לחבירו או בין אדם למקום)
תשע"ו בא (מעלת ראשי חדשים)
תשע"ו ויחי ושמות (הערות בדיני יחוד)
תשע"ו ויגש (חובת כיסוי ראש בנשים, ודין אלמנה וגרושה)
תשע"ו מקץ (האם נשים חייבות באמירת הלל בחנוכה, ובגדר ברכת שהחיינו בחנוכה)
תשע"ו וישב (שמירת הראייה)
תשע"ו ויצא (נתינת מעשר כספים ונתינת חומש)
תשע"ו תולדות (שכח יעלה ויבוא במנחה של ר"ח ביום שישי ונזכר בליל שבת)
תשע"ו חיי שרה (בגדרי מצוות ההספד, והאם אדם יכול לצוות שלא יתאבלו עליו)
תשע"ו וירא (הערות בענין העקידה, והאם ישמעאל והגר נחשבו לעבדי אברהם)
תשע"ו לך לך (מצות פריה ורביה)
תשע"ו נח (החובה לזעוק ולהריע בעת צרה, וענין התשובה בזמן שיש צרות מבני ישמעאל)
תשע"ו וילך (הערות למעשה בדין ד' מינים בשביעית)
תשע"ה כי תצא (הערות למעשה בדין שמיטת כספים ופרוזבול)
תשע"ה שופטים (חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בזמן הזה)
תשע"ה עקב (דיני ונוסח תפילת הדרך)
תשע"ה דברים (סיבת חורבן בית ראשון ושני, דין אבילות בצנעא בשבת ט' באב, ודין תשעה באב נדחה)
תשע"ה מטות מסעי (דין תשעה באב שחל ביום ראשון, ודין הבדלה בתשעה באב)
תשע"ה פנחס (ההפסקות בקריאת התורה של ראש חודש, מנהג אשכנז ומנהג הגר"א)
תשע"ה בלק (דיני י"ז בתמוז ותשעה באב שחלים בשבת, והאם מותר לקחת בשבת תרופות להקלת הצום)
תשע"ה חקת (החידוש בפרה אדומה, ודין "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" - החזרת סיר לאש כשהורד ע"י אחר)
תשע"ה שלח (לבישת ציצית בלא כוונת המצוה)
תשע"ה בהעלתך (מצות זכירת מעשה מרים, והמקור לאיסור לשון הרע)
תשע"ה נשא (האם חובת ברכת כהנים מהתורה היא אפי' שלא בשעת העבודה או התפילה, והדין בכהן שכבר ברך במנין אחר)
תשע"ה שבועות (החילוק בין עונג ושמחת שבת ויו"ט, והטעם שבן חו"ל שומר שני ימי יו"ט גם כשהוא בארץ ישראל)
תשע"ה בחקתי (חשיבות וחומר מצוות השמיטה, והקשר לפרשת התוכחה)
תשע"ה בהר (האם שמיטה צריכה קידוש בית דין, והאם יש מצוה שהארץ תשבות גם אם הבעלים אינו עובד בה)
תשע"ה אמור (בגדר היתר מלאכות אוכל נפש ביום טוב, ודין הדלקת נרות יום טוב)
תשע"ה אחרי מות קדושים (האם סעודת זכר/שלום זכר היא סעודת מצוה)
תשע"ה תזריע מצורע (בן חו"ל שמגיע לא"י בשבתות אלו, האם עליו להשלים הפרשה שמחסיר, וכיצד יעשה כן)
תשע"ה שמיני, אסרו חג (אכילת חמץ או קטניות בשבת זו בארץ ישראל)
תשע"ה צו, שבת הגדול (דיני מוקצה ביו"ט שחל בשבת, והלכות ליל הסדר כשחל בשבת)
תשע"ה ויקהל-פקודי (בדק ולא מצא חמץ האם ברכתו לבטלה, ובדין ברכת המפיל, ודין הנחת הפתיתים)
תשע"ה תרומה (האם חובת קריאת ארבע פרשיות הם חובת הציבור או חובת היחיד)
תשע"ה יתרו (הצלת חיי עולם כשיש סיכון של חיי שעה)
תשע"ה בא (קידוש החודש בזמן הזה)
תשע"ה וארא (מסירות נפש על קידוש ה' כשאין חיוב בדבר)
תשע"ה שמות (הערות בדיני שלג בשבת)
תשע"ה ויחי (המלכות של מלכי יהודה ומלכות מלכי ישראל)
תשע"ה ויגש (תפילת שחרית כותיקין ביחידות, ואמירת קריאת שמע לפני הנץ כשאינו מתפלל ותיקין)
תשע"ה וישב (הלבנת פנים)
תשע"ה וישלח (המאבק שבין יעקב ושרו של עשיו, והלכות גיד הנשה)
תשע"ה תולדות (התעוררות לתשובה בענין כבוד ביהכ"נ וכיבוד אב ואם)
תשע"ה לך לך (מילה בשבת כשהורי התינוק מחללים שבת ר"ל)
תשע"ד נצבים וילך (עירוב תבשילין)
תשע"ד כי תבוא (גר כשליח ציבור)
תשע"ד כי תצא (דין "לא ילבש" בהצגות)
תשע״ד ראה (שמיטת כספים בזמן הזה, וזמן כתיבת הפרוזבול)
תשע״ד ואתחנן (בל תוסיף ובל תגרע)
תשע״ד מטות (התרת נדרים)
תשע״ד פנחס (תפילה בעת צרה)
תשע״ד בלק (קריאת שמע על המטה)
תשע״ד חקת (קדושת שני ימים של ראש חדש)
תשע״ד קרח (תרומות ומעשרות על ידי שליח)
תשע״ד שלח (הפרשת חלה)
תשע״ד נשא (ברכות השחר למי שניעור כל הלילה)
תשע״ד במדבר (דין קדושת שביעית בפירות נכרים, חלק ג׳)
תשע״ד בחקתי (דין קדושת שביעית בפירות נכרים, חלק ב׳)
תשע״ד בהר (דין קדושת שביעית בפירות נכרים, חלק א׳)
תשע״ד אמור (טומאת כהנים במקום כבוד הבריות)
תשע״ד דרשת שבת הגדול (ליל הסדר)
תשע"ד תזריע, החודש (איסור אכילת מצה בערב פסח וקודם; אכילת מצה שלא נאפתה לשמה)
תשע"ד שמיני (עיסוק בהלכות פסח ל׳ יום קודם פסח)
תשע"ד צו (טעם של משלוח מנות; משלוח מנות בשושן פורים ממוקף לפרוז)
תשע"ד ויקרא (תענית אסתר מוקדמת)
תשע"ד פקודי (נותן טעם לפגם בבשר בחלב)
תשע"ד כי תשא (דבר שאינו מתכוין בבישול בשר בחלב)
תשע"ד תצוה (אורים ותומים)
תשע"ד תרומה (הפרשת מעשרות מפירות הדר שנלקטו לאחר ט״ו בשבט)
תשע"ד משפטים (מדוע פרשת המשפטים באה מיד לאחר עשרת הדברים ובאמצע תיאור מעמד הר סיני; בגדר גירות וקבלת מצוות)
תשע"ד יתרו (מצות זכירת שבת ומתן תורה; מצות קידוש)
תשע"ד בשלח (לחם משנה והמן)
תשע"ד וארא (דין התרת נדרים בפני מי שנדר עבורו)
תשע"ד שמות (שובבי״מ; התרת נדרים)
תשע"ד ויחי (צום עשרה בטבת בשבת)
תשע"ד ויגש (חשיבות של בין אדם לחבירו; מותר שמן חנוכה)
תשע"ד מקץ, חנוכה (הדלקת נרות חנוכה)
תשע"ד וישב (חשיבות של חלומות)
תשע"ד ויצא (בר מצוה או יאהרצייט שצריך להיות בל׳ חשון בשנה שראש חודש כסלו הוא רק יום אחד)
תשע"ד תולדות (ברכת המזון לסעודה שלישית ערב ראש חודש)
תשע"ד חיי שרה (תפילת מנחה)
תשע"ד וירא (מצות תפילה, וחיוב נשים בתפילה)
תשע״ד לך לך (מדוע אברהם אבינו לא מל לפני גיל 99)
תשע״ד בראשית (צורת הסיבוב בהגבהת ספר תורה)
תשע״ג נצבים-וילך (עירוב תבשילין)
תשע״ג כי תבוא (התרת נדרים בערב ראש השנה)
תשע״ג כי תצא (זכות הבכור בירושה)
תשע״ג שופטים (ישוב ארץ ישראל)
תשע״ג עקב (מצות מזוזה חלק ב')
תשע״ג ואתחנן (מצות מזוזה חלק א')
תשע״ג פינחס (כמה נושאים הלכתיים בעניני ירושה)
תשע״ג בלק (חשיבות בתי כנסיות ובתי מדרשות)
תשע״ג חקת (טומאת מת של כהנים)
תשע״ג קרח (מצות ביקור חולים)
תשע״ג שלח (מצות ציצית)
תשע״ג בהעלותך (הדלקת המנורה, ובענין האור של הארון בבית המקדש)
תשע״ג נשא (ברכת כהנים)
תשע״ג שבועות (הטעם שהתורה לא מזכירה ששבועות הוא זמן מתן תורה, ומדוע שבועות אינו חל תמיד ביום מתן תורה, ועוד)
תשע״ג בהר-בחקתי (מעשר בהמה)
תשע״ב דרשת שבת הגדול (דיני סדר פסח בשבת; אכילת חמץ או קטניות בשבת איסרו חג פסח)
תשע״ב ביקרא (האם יש צורך בהשגחה לפסח על פריטים שאינם דברי מאכל)
תשע״ב ויקהל-פקודי (האם יש דין ביעור בפירורים של חמץ)
תשע״ב נתינת תואר חבר
תשע״ב תצוה (פורים בערב שבת)
תשע״ב תרומה (פיוטים (יוצרות) בשבת הפסקה ובאופן כללי)
תשע״ב משפטים, שקלים (טעם נתינת השקלים, והאם קרבנות ציבור היו גם עבור מי שלא שקל)
תשע״ב יתרו (ביקור בשבת במקום הדורש תשלום לאחר השבת)
תשע״ב בא (גודל הפרוטה לפי מנהג אשכנז)
תשע״ב ויחי; שמות; וארא
תשע״ב ויגש
תשע״ב מקץ, חנוכה
תשע״א דברים, חזון; ואתחנן, נחמו
תשע״א שמיני; תזריע; מצורע (בענין מצה שמורה, ובדין מצת מכונה)
תשע״א לך לך
תש״ע פינחס
תש״ע שלח (בענין המנהג שנהגו כשהכניסו את התינוק ללמוד, שהיו מאכילים אותו בשבועות עוגה וביצה קלופה ועליהם פסוקים)
תש״ע תרומה (על מי חל חיוב השבע ברכות)
תש״ע ויגש (האם נשיאת כפים וקריאת התורה צריכים י' מדין דבר שבקדושה או מדין "ונקדשתי", והנפ"מ)
תש״ע מקץ (האם יש דין לראות את נרות החנוכה)
תש״ע וישלח (הטעם שיעקב קרא למקום "סכות" על שם מה שבנה למקנה)
תש״ע תולדות (ברכת האירוסין)
תש״ע וירא (ברית מילה - בדין עשיית המילה בפרסום, ובגדר דין המציצה)
תש״ע לך לך (ברית מילה - דין בני קטורה)
תש״ע נח (מצות פריה ורביה)
תשס״ט נצבים-וילך (בענין ימי הסליחות, ודיני ראש השנה)
תשס״ט שופטים (דין קדימה בברכות הנהנין)
תשס״ט במדבר (עירוב תבשילין)
תשס״ט ויקהל-פקודי; ויקרא (ברכת החמה)
תשס״ט בשלח (מצות תפילה, ודין אכילה לפני תפילה ולפני קידוש)
תשס״ט מקץ (דין הלל בחנוכה)
תשס״ט תולדות (עירוב חצירות)
תשס״ט נח (דין שנים מקרא ואחד תרגום)
תשס״ח כי תצא (בל תוסיף)
תשס״ח ראה (שמיטת כספים)
תשס״ח חזון חלק ב׳ (הבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת)
תשס״ח חזון חלק א׳ (הלכות תשעה באב)
תשס״ח י״ז בתמוז (דין ליל י"ז בתמוז לענין הלכות בין המצרים ועינויים)
תשס״ח פינחס
תשס״ח בלק (קריאת שמע, ובענין קריאת שמע שעל המיטה)
תשס״ח שלח (הפרשת חלה בקוגל)
תשס״ח בהעלותך (בענין הדלקת נרות שבת)
תשס״ח נשא חלק ב׳ (טעם אמירת אב הרחמים)
תשס״ח נשא חלק א׳ (דין קבלת שבת מבעוד יום)
תשס״ח במדבר (זמן קריאת שמע לפי הגר"א ולפי המג"א, ושאף למחמירים כמג"א י"ל שעה"ש היא רק 72 דקות קודם הזריחה)
תשס״ח מנהגי ימי הספירה
תשס״ח שביעי של פסח (מדוע אין גומרים את ההלל בשבעת ימי הפסח)
תשס״ח אחרי (אכילת אפיקומן לאחר חצות)
תשס״ח דרשת שבת הגדול חלק ד' (דיני ערב פסח שחל בשבת)
תשס״ח דרשת שבת הגדול חלק ג' (דיני ערב שבת כשערב פסח חל בשבת)
תשס״ח דרשת שבת הגדול חלק א׳-ב' (הלכות תענית בכורות, והלכות בדיקת חמץ)
תשס״ח תזריע, החודש (טעם תקנת קריאת פרשת פרה ופרשת החודש, ודין בדיקת חמץ בפירורים)
תשס״ח שמיני
תשס״ח צו, פורים
תשס״ח ויקרא
תשס״ח פקודי
תשס״ח ויקהל
תשס״ח תצוה
תשס״ח תרומה
תשס״ח משפטים
תשס״ח יתרו (בהא דבעשרת הדברות כלול כל התורה כולה)
תשס״ח בשלח (החסד שבהסיבה במדבר; בענין הידור מצוה ובמעלת השירה; בענין אמירת פרשת המן)
תשס״ח בא (השתמשות בחדשים לועזיים)
תשס״ח וישלח (במעלת יום ההולדת, ובדין קדושת בית הכנסת)

 
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות