We were sent by R' Zvi Cahn some pages (in Hebrew) describing the community in Mainz. R' Zvi Cahn was born and grew up in Mainz.

Beneath are a few words he wrote for us, as an introduction:

קהילת מגנצא (מיינץ) נכחדה יחד עם רוב הקהילות הקדושות באירופה בשנות השואה

לא נשאר בה שריד ופליט מהקהילתה עתיקת הימין. נכתב הרבה על תולדות קהילת מגנצא על גאוני עולם והפייטנים שיצאו ממנה. גם נכתבו דברים על ידי פרופסור דר' טרפף.

רציתי בדפים הבאים לתאר את חיי הקהילה האורטודוקסית שכונתה Israelitche Religionsgesselchaft, שהיוותה חלק מהקהילה הכללית כפי שחוויתי אותם בימי נעורי. סבי החבר ר' יחזקאל כהן ובניו עסקו רבות בצורכי הציבור באמונה בתוך הקהילה וגם מחוצה לה. כנראה בגלל זה שמעתי וראיתי דברים שנער צעיר לא תמיד ער להם. כתבתי את הדברים בעיקר עבור בני משפחתי ואני מודה לחונן לאדם דעת שחנן אותי בזכרון ונתן לי בריאות הגוף והנפש לעת זקנתי

צבי בן א"מ ר' יעקב הכהן

[ לחץ כאן לראות את דפי הזכרונות ]

[ Link to memoirs ]