Devorim - Yehudah Dinkel

Vo'eschanan - Yeshayahu Schneller

Eikev - Rav Don Ison

Re'eih - Aryeh Kahn

Shoftim - Hechover Chayim Shmueli

Ki seitze - Reuven Schneller

Ki sovo - Eliyahu Hennel

Nitzovim Vayelech - Moreh Moreinu Horav Gans Shlito