פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:30 7:20 6:15

חצות:

12:34 

6:00     פיוטים 6:10 7:21 

ב' דר"ה

 ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 6:00

מה טובו

7:20

6:15 תקיעה: ~10:00 5:50 ואח"כ תשליך 7:19  פיוטים 

אחרי השעה:

7:21

 7:19
צום גדליה           6:00 7:07 סליחות   

מוצאי צום: 7:08

האזינו שובה

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:11 7:06 7:50 8:54 5:46 7:21 יוצר אופן זולת 6:01 7:11

יום כפור

מורה מורינו הרב שליט"א 1:30

כל נדרי:

6:18

ערבית:

7:08

אדון עולם:

6:35

המלך:

7:20

קריאת התורה:

11:30

מוסף:

12:25

מנחה:

3:30

נעילה:

5:30

שמות:

7:09

פיוטים וסליחות 5:58 7:09

א' דסוכות

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 6:01

6:56

מה טובו

7:55 8:55 5:36 7:12 יוצר אופן זולת קרובות 5:51 7:02

חוהמ"ס

 

    7:50 8:55-8:56 6:05 אחרי השיעור    שקיעה: 6:29 - 6:24  
הושענא רבה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

  6:05 7:45 8:56 5:53        

שמחת תורה

ה"ר שלמה זלמן גנס נ"י 5:53

6:48

מה טובו

7:30 חצות: 12:27 

5:25

ואח"כ הקפות

7:03 יוצר אופן זולת גשם 5:43 6:53

בראשית

 ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:54 6:49 8:00 8:57 5:19 6:55  יוצר אופן זולת 5:34 6:45