פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י  7:18

8:13

7:30 8:35 6:53  8:33 אהבה זולת ממורבוך 7:08 8:23

תשעה באב

    8:15 7:00 8:37 6:55 8:05 קרובות קינות שקיעה: 7:45 מוצאי צום: 8:09

ואתחנן נחמו

מורה מורינו הרב שליט"א 7:14 8:09 7:35 8:38 6:49 8:28 יוצר אופן זולת 7:04 8:18
עקב ה"ר פנחס קרנברג נ"י 7:08 8:03 7:45 8:41 6:43 8:22   6:58 8:12

ראה מברכים

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 7:02 7:57 7:45 8:44 6:37 8:15   6:52 8:05

שופטים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:54 7:49 7:50 8:46 6:29 8:07   6:44 7:57

כי תצא

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דב ע"ה

6:46 7:41 7:50 8:48 6:21 7:58   6:36 7:48
כי תבוא ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:38 7:33 7:55 8:50 6:13 7:49   6:28 7:39
נצבים וילך מורה מורינו הרב שליט"א 6:29 7:24 7:55 8:51 6:04 7:40   6:19 7:30
א' דר"ה   6:30 7:20 6:15   6:00      6:10 7:21 

ב' דר"ה

  6:00

מה טובו

7:20

6:15 תקיעה: ~10:00 5:50 ואח"כ תשליך 7:19   

אחרי השעה:

7:21

 7:19
צום גדליה           6:00 7:07    

מוצאי צום: 7:08