פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא 

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:27 7:22  8:05 9:05 6:02 7:40 יוצר 6:17 7:30

צו הגדול

מורה מורינו הרב שליט"א

6:32 7:27 7:55 8:59 6:07 7:45  יוצר זולת קרובות 6:22 7:35
א' דפסח ה"ר יששכר אייסן נ"י 6:45

7:30

מה טובו

8:25

9:33

גר"א

6:45 7:38 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:25 7:38
חול המועד פסח       7:50 8:54-8:51 6:50 אחרי השיעור     7:08 שקיעה
שבת חול המועד פסח החבר ר' יוסף הלברשטט נ"י 6:37

7:32

7:50

8:54

6:12 7:50 יוצר אופן זולת גאולה 6:27 7:40
ז' דפסח

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:50

7:35

מה טובו

7:50 8:50 6:30  7:43 יוצר אופן זולת גאולה קרובות 6:30 7:43 

שמיני מברכים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:42 7:37 7:45 8:48 6:17 7:55   6:32 7:45

תזריע מצורע

ר"ח

הבה"ח אלישע עזריה נ"י 6:46 7:41 7:45 8:43 6:21 8:01 יוצר אופן זולת  6:36 7:51

אחרי-מות קדושים

הר"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 6:51 7:46 7:40 8:38 6:26 8:06 זולת 6:41 7:56
אמור ה"ר יהודה הופמן נ"י 6:56 7:51 7:35 8:33 6:31 8:12 זולת 6:46 8:02

בהר בחוקותי מברכים

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 7:01 7:56 7:30 8:29 6:36 8:17 זולת 6:51 8:07

במדבר

  7:06 8:01 7:25 8:26 6:41 8:23  אהבה זולת ממורבוך 6:56 8:13