פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר מברכים

ה"ר לוי ורדונר הי"ו 7:14 8:09 7:25 8:23 6:49 8:31 זולת 7:04 8:21

נשא

מורה מורינו הרב שליט"א 7:18 8:13 7:20 8:23 7:10
אהבה, זולת, ממורבוך 7:08 8:25

שבועות

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

7:10

8:18

מה טובו

8:00

גר"א

9:06

7:25 8:26 יוצר אופן זולת קרובות מוסף

לא לפני

8:25

8:26
בהעלותך ה"ר יצחק חיים טוויל הי"ו 7:21 8:16 7:25 8:23 6:56 8:38
7:11 8:28

שלח

ה"ר אלי ישראל בלוך הי"ו 7:23 8:18 7:30 8:24 6:58 8:40
7:13 8:30

קרח מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן הי"ו 7:24 8:19 7:30 8:26 6:59 8:41
7:14 8:31

חוקת

ה"ר יוסף הלברשטט הי"ו 7:23 8:18 7:30 8:28 6:58 8:40
7:13 8:30
בלק החתן אליהו הנל הי"ו 7:22 8:17 7:35 8:31 6:57 8:38
7:12 8:28
פנחס ה"ר יצחק גבריאל פרוינד הי"ו 7:19 8:14 7:40 8:34 6:54 8:35
7:09 8:25
י"ז בתמוז


7:00 8:35 7:00 8:08 סליחות

מוצאי צום:

8:13

מטות מברכים

ה"ר ראובן מילצקי הי"ו 7:15 8:10 7:40 8:37 6:50 8:30 זולת 7:05 8:20
מסעי ה"ר מיכאל ברוך קרנברג הי"ו 7:10 8:05 7:45 8:40 6:45 8:24 זולת 7:00

8:14

דברים חזון


7:04 7:59 7:40 8:43 5:55 8:27 אהבה, זולת, ממורבוך 6:54 8:07

ט' באב8:27 7:00 8:43 6:35 7:52 קרובות, קינות

שקיעה:

7:33

7:55