פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא זכור

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:31 6:26 7:10 8:13 4:56 6:34 יוצר זולת קרובות 5:11 6:24

תענית אסתר
7:00 8:09 5:05 6:15 סליחות

מוצאי צום:

6:17

פורים דמוקפין (יום ו')

 


6:25 6:30 8:08

קרובות

צו מורה מורינו הרב שליט"א 5:36 6:31 7:05 8:07 5:01 6:39 יוצר 5:16 6:29

שמיני מברכים פרה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:31 7:26 8:00 9:01 6:06 7:43 יוצר זולת קרובות 6:21 7:33

תזריע החודש ר"ח

ה"ר לוי ורדונר נ"י 6:36 7:31 7:55 8:55 6:11 7:48 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:26 7:38

מצורע הגדול

ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:40 7:35 7:50 8:50 6:15 7:54 יוצר זולת קרובות 6:30 7:44
א' דפסח מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:45

7:40

מה טובו

8:10

9:22

הגר"א

6:20 7:59 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:35 7:49
חול המועד פסח

7:50 8:43-8:40 6:55 אחרי השיעור

שקיעה:

7:16-7:18

ז' דפסח ה"ר מרדכי פערלמן נ"י 6:59

7:44

מה טובו

7:40 8:40 6:50
יוצר זולת קרובות 6:39

אחרי מות

ה"ר ברוך היינמן נ"י 6:50 7:45 7:45 8:39 6:25 8:04
6:40 7:54

קדושים מברכים

ה"ר לוי ורדונר נ"י 6:55 7:50 7:40 8:34 6:30 8:10
6:45 8:00
אמור ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 7:00 7:55 7:35 8:30 6:35 8:16 זולת 6:50

8:06

בהר ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:05 8:00 7:30 8:27 6:40 8:21 זולת 6:55 8:11

בחוקותי

ה"ר לוי ורדונר נ"י 7:10 8:05 7:30 8:25 6:45 8:26 זולת 7:00 8:16

במדבר מברכים


7:14 8:09 7:25 8:23 6:49 8:31 זולת 7:04 8:21