פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:19 8:14 7:35 8:35 6:10 8:45 אהבה זולת ממורבוך 7:09 8:24

תשעה באב נדחה8:45 7:00 8:35 6:50 8:07 קרובות וקינות

שקיעה:

7:48

מוצאי צום:

8:12

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:14 8:09 7:35 8:38 6:49 8:29 יוצר אופן זולת אלוקיכם 7:04 8:19

עקב מברכים

מורה מורינו הרב שליט"א 7:09 8:04 7:45 8:41 6:44 8:23
6:59 8:13

ראה ר"ח

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י

7:03 7:58 7:40 8:43 6:38 8:16 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:53 8:06
שופטים ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 6:56 7:51 7:50 8:46 6:31 8:08
6:46 7:58

כי תצא

הבה"ח אליהו הנל נ"י 6:48 7:43 7:50 8:48 6:23 7:59
6:38 7:49

כי תבוא

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:39 7:34 7:55 8:49 6:14 7:50
6:29 7:40

נצבים

ה"ר אביאל נריה נ"י 6:30 7:25 7:55 8:51 6:05 7:41
6:20 7:31
א' דר"ה
6:38 7:28 6:15 תקיעה: 9:40~

6:00 ואח"כ תשליך


פיוטים 6:18
ב' דר"ה

7:26

מה טובו

6:15 תקיעה: 10:00~ 6:10 7:27 פיוטים לא לפני: 7:28 7:27
צום גדליה8:52 6:05 7:13
מוצאי צום: 7:16

וילך שובה


6:21 7:16 7:50 8:52 5:56 7:32 יוצר אופן זולת 6:11 7:22