פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכין

 ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י

5:50

6:45

7:55

8:58

5:15

6:50

יוצר ,אופן, זולת, אלוקיכם

5:30

6:40

נח ר"ח

 מורה מורינו הרב שליט"א

5:42

6:37

8:00

9:00

5:07

6:43

יוצר, אופן, זולת, אלוקיכם

5:22

6:33

לך לך ה"ר חיים אקס נ"י 4:35 5:30 7:05 8:02 4:00  5:37   4:15 5:27
וירא ה"ר אריה קאהן נ"י  4:30 5:25  7:10 8:05 3:55  5:32    4:10  5:22
חיי שרה ה"ר דוד פקטר נ"י  4:25 5:20  7:10  8:08 3:50  5:28    4:05  5:18
תולדות מברכין ה"ר רפאל בכרך נ"י  4:22 5:17  7:15  8:11  3:47  5:25    4:02  5:15
ויצא ה"ר ברוך היינמן נ"י  4:20 5:15  7:20  8:15  3:45  5:24    4:00  5:14
וישלח מורינו הרב דן אייסן שליט"א  4:20 5:15  7:25  8:19  3:45  5:24    4:00  5:14
וישב ה"ר בנימין קוטלר נ"י  4:21 5:16  7:25  8:23  3:46  5:26    4:01  5:16
חנוכה     5:45  7:00  8:25-8:29          
מקץ מברכין חנוכה ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י

 הדלקת נרות חנוכה:

 4:19

 5:19  7:25  8:27  3:49  5:16  יוצר, מאורה, זולת, אלוקיכם  4:04 5:19
ויגש ה"ר יששכר ונהנדל נ"י  4:27  5:22  7:35  8:30  3:52  5:32    4:07  5:22
י' בטבת יום ה'        7:00  8:32  4:00

 5:11

ראוי לקרוא שוב קר"ש

 סליחות    מוצאי צום: 5:15
ויחי ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י  4:32  5:27  7:35  8:33  3:57  5:37    4:12  5:27
שמות    4:37  5:32  7:40  8:35  4:02  5:42    4:17  5:32