פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון מורה מורינו הרב שליט"א 7:16 8:11 7:35 8:36 6:06 8:50 אהבה, זולת, ממורבוך 7:06 8:21

תשעה באב8:50 7:15 8:37 6:55 8:05 קרובות, קינות שקיעה 7:45 מוצאי צום 8:10

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:12 8:07 7:40 8:39 6:47 8:26 יוצר אופן זולת 7:02 8:16

עקב מברכין

ה"ר אריה קאהן נ"י

7:06 8:01 7:45 8:42 6:41 8:19
6:56 8:09

ראה ר"ח

הבה"ח אליהו הנל נ"י 6:59 7:54 7:45 8:45 6:34 8:12 יוצר אופן זולת 6:49 8:02
שופטים ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 6:51 7:46 7:50 8:47 6:26 8:03
6:41 7:53
כי תצא ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:43 7:38 7:55 8:49 6:18 7:55 6:33 7:45

כי תבוא

ה"ר דוד פקטר נ"י 6:34 7:29 7:55 8:50 6:09 7:45
6:24 7:35

נצבים

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:25 7:20 7:55 8:52 6:00 7:36
6:15 7:26

א' דראש השנה


6:33 7:23 6:15 תקיעות 9:40~ 5:55 ואח"כ תשליך

6:13
ב' דראש השנה

מה טובו 7:21 6:15 תקיעות 10:00~ 6:10 7:22
לא לפני 7:23

7:22

צום גדליה


5:55 באהל עדינה 8:52 6:00 7:08

מוצאי צום 7:11